ตรวจเยี่ยมศูนย์ SEAMEO RIHED

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 238/2558
ตรวจเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา
ของซีมีโอ (SEAMEO RIHED)


ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประธานสภาซีเมค) ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาขององค์การซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development : SEAMEO RIHED) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอ ไรเฮด รวมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาขององค์การซีมีโอ หรือ RIHED เป็น 1 ใน 15 ศูนย์ภูมิภาคขององค์การซีมีโอ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง RIHED คือ เพื่อพัฒนาและร่วมมือของประเทศสมาชิกในการส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิผลของการอุดมศึกษาด้านนโยบาย และแผนการบริหารและการจัดการโดยการจัดอบรมและทำงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภูมิภาค ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารด้านการอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เดิมก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี พ.ศ.2513 ต่อมาการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมติเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพศูนย์ RIHED ในปี พ.ศ.2536 เพื่อทำหน้าที่ดำเนินโครงการด้านอุดมศึกษาและการพัฒนาให้กับประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ประกอบด้วยบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต และมีสมาชิกสมทบอีก 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร

บทบาทสำคัญของ RIHED คือ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการอุดมศึกษาไทยในประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยเน้นด้านนโยบายและการวางแผน ระบบการบริหารและการจัดการ ทำหน้าที่ศูนย์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการวิจัยด้านการศึกษาอุดมศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการจัดตั้งเครือข่ายระหว่างสถาบัน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค

ปัจจุบัน RIHED ดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555-2560) โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก สร้างความกลมกลืนด้านอุดมศึกษา เป็นเวทีร่วมกันในการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางและความต้องการด้านอุดมศึกษาของภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลและผลการวิจัยด้านอุดมศึกษา มีกิจกรรมและโครงการที่สำคัญใน 3 ส่วน ได้แก่

   1) โครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อาทิ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการการเทียบโอนหน่วยกิตวิชาของทวีปเอเชีย โปรแกรมการเคลื่อนย้ายนักศึกษาระหว่างประเทศอาเซียน

   2) การประชุมผู้บริหารระดับสูง อาทิ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล RIHED ที่ประชุมอธิบดีกรม เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   3) ประตูเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้านอุดมศึกษาของภูมิภาค อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์รับฝากหลักสูตรนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในเอเชีย

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือร่วมกันในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การสร้างความกลมกลืนระหว่างมหาวิทยาลัยและบุคลากร ตลอดจนสร้างมาตรฐานดัชนีการเทียบโอนหน่วยกิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกส่วนใหญ่อย่างมากในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี พ.ศ.2558

โอกาสนี้ ประธานสภาซีเมคได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของ RIHED ที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และที่ผ่านมามีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงที่สำคัญและได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากหลากหลายประเทศ จึงเชื่อว่าในเรื่องของการขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ จะเป็นไปด้วยดีและยั่งยืน


นวรัตน์ รามสูต และบัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
16/7/2558