ด่วน!!! การผ่อนผันชำระหนี้เงินกองทุน กยศ. (กรณีเป็นผู้ประสบภัย)

ด่วน
การผ่อนผันชำระหนี้เงินกองทุน กยศ. (กรณีเป็นผู้ประสบภัย)


         ผู้กู้ยืม กยศ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้ , ผู้กู้ยืมที่ชำระนี้ปกติ หรือ ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ และอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือตามที่กองทุนฯ กำหนด (ไม่รวมผู้ที่กำลังจะถูกดำเนินคดีในปี 2555 หรือผู้ที่อยู่ในโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) สามารถยื่นผ่อนผันชำระหนี้ และหากผ่านการพิจารณา จะได้รับอนุมัติผ่อนผันเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันตามหลักเกณฑ์


ยื่นเรื่องขอผ่อนผันชำระหนี้พร้อมเอกสารเกี่ยวข้อง ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th / www.studentloan.ktb.co.th หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail : gsl@ktb.co.th หรือศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888
หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรืองาน Help desk โทรศัพท์ 0-2208-8699


 


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง