ดึงเด็กบนถนนกลับไปเรียน

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมแนะนำโครงการ Children in Street เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.), นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ประธานเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน ตลอดจนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครู กศน.และครูอาสา เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งพัฒนาให้มีอาชีพตามความถนัดและศักยภาพที่แตกต่างกัน เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ จึงถือได้ว่าโครงการ Children in Street เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยบรรลุพันธสัญญาตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติ ที่จะร่วมกันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนได้ครบ 100% ภายในปี 2030 และที่สำคัญจะช่วยให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง นำไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย

สำหรับเด็กบนท้องถนน หรือ Children in Street ซึ่งองค์การยูนิเซฟคาดการณ์ว่า มีจำนวนประมาณ 100 ล้านคนทั่วโลก ที่เป็นเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ประสบปัญหายากจน ความรุนแรงในครอบครัว ชุมชน และขาดการเข้าถึงการศึกษา สำหรับประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ไม่ได้รับการศึกษาอยู่หลายแสนคน โดยกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีเด็กข้างถนนกระจุกตัวอยู่มากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบไร้ทิศทาง ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด และตกเป็นเหยื่อของตลาดสีเทาและธุรกิจทางเพศ หากปล่อยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลกระทบกับภาครัฐและภาคสังคมในอนาคตได้ จึงจำเป็นต้องเข้าไปดูแลเด็กเหล่านี้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีครู กศน. ที่ครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถลงพื้นที่ช่วยสำรวจ ค้นหา และให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ “ครูข้างถนน” และ “คนทำงานกับเด็กบนท้องถนน” ที่จะเข้าใจปัญหาและรู้จักเด็กเป็นอย่างดี  พร้อมบูรณาการกับเครือข่าย เพื่อหาวิธีการที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริม จัดสถานที่เรียน หรือส่งเสริมอาชีพตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อไม่ให้เด็กหลุดไปในการศึกษานอกระบบมากไปจากปัจจุบัน

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
25/9/2562