ดาวคนองโมเดล

ศึกษาธิการ – นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง และตัวแทนนักเรียน ได้นำเสนอ  ดาวคนองโมเดล” ซึ่งเป็นต้นแบบในการป้องกันและยุติความรุนแรงของนักเรียน ในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556


รมว.ศธ. กล่าวว่าจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังนักเรียนทะเลาะวิวาทในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยได้ดำเนินการนำร่องในเดือนกันยายน 2556 ภายใต้ 5 กิจกรรมหลัก คือ การจัดตั้งศูนย์ประสานและเฝ้าระวังจุดล่อแหลม การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เสี่ยงต่อการออกกลางคัน การตอบโต้ข้อมูลเชิงลบที่เป็นชนวนการวิวาทในสื่อกระแสรอง และการจัดค่ายให้นักเรียนทำกิจกรรมดีๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสุดท้าย ที่ได้จัดโครงการต้นกล้าตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เมื่อวันที่ 4-8 กันยายนที่ผ่านมา โดยให้นักเรียนเข้ารับการอบรมและปฏิบัติหน้าที่ยุวชนตำรวจ สพฐ. ที่เน้นด้านระเบียนวินัย พัฒนาทักษะกีฬา เรียนรู้การเอาตัวรอด และวิธีการแก้ปัญหาจากอุบัติภัยต่างๆ ใช้ธรรมะเข้าสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน โดยมี สน.บุคคโล เป็นพี่เลี้ยง

ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น ได้มีเหตุนักเรียนจากโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งจำนวน 6-8 คน มาดักทำร้ายนักเรียน รร.มัธยมวัดดาวคนอง แต่มีนักเรียนกลุ่มดังกล่าว 1 คน หนีไม่ทัน ถูกยุวชนตำรวจของโรงเรียนเข้าควบคุมตัวไว้ โดยให้การคุ้มครองและคุ้มกัน เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนของตนเองที่กำลังโกรธแค้นรุมทำร้าย ซึ่งต่อมาคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฝั่งตรงข้ามได้เข้ามาแสดงความขอบคุณโรงเรียนที่ช่วยดูแล โดยไม่ให้ใครทำร้ายลูกของตนเองทั้งที่มีพวกมากกว่า และสุดท้ายคือนักเรียนทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจและแสดงความเป็นมิตรด้วยการจับมือร่วมกัน

ปรากฏการณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นรูปแบบของความสำเร็จที่นำไปสู่การตกผลึกทางความคิดของนักเรียนที่ผ่านการอบรมจนเกิดผลดีเป็นอย่างยิ่ง ควรได้รับคำชมเชยและถือว่า ดาวคนองโมเดล จะเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการเข้าจัดการความขัดแย้งหรือการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนได้โดยไม่ใช้ความรุนแรง จึงขอให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ศึกษานำร่องและพัฒนารูปแบบดาวคนองโมเดล เพื่อนำไปขยายผลต่อไป

นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการ รร.มัธยมวัดดาวคนอง กล่าวเพิ่มเติมถึง ดาวคนองโมเดล ว่าเป็นรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยใช้นักเรียนเป็นฐาน ที่ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบ SAVES ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร ตั้งแต่การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) จุดประกาย (Awareness) หนทางสู่ชัยชนะ (Victory Route) วัดประเมินผล (Evaluation) และทำให้เป็นมาตรฐานยั่งยืนจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Standard Touching) โดยใช้ปณิธานคือ เมตตานำ คุณธรรมเป็นหลัก ซึ่งแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ส่วน คือ 1) คณะ โดยแบ่งนักเรียนทั้งโรงเรียนออกเป็น 5 คณะ 5 สี 2) สภานักเรียน ซึ่งทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ  3) ศาล (ตุลาการ) มี 3 ศาล คือ – ศาลสูง มีประธาน กพฐ. นายกสมาคมฯ ผู้บริหาร รร.เป็นตุลาการ ศาลกลาง มีประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน เป็นตุลาการ – ศาลต้น มีตัวแทนนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย เป็นตุลาการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริง 4) องค์การนักเรียน ทำหน้าที่ควบคุมและให้ความสะดวกดำเนินการบริหารงาน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
24/9/2556