ญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องประชุมคชาธาร
รมว.ศธ.กล่าวว่า โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศมานานกว่า 2 ทศวรรษ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นที่มีการแข่งขันเป็นปีที่ 8 แล้ว โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยผลักดันและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชน


ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นประเทศที่ได้สะสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ มากมาย อีกทั้งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด รวมทั้งประชาชนของทั้งสองประเทศมีความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีกันมาเป็นเวลานาน โดยคนไทยมีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานที่ดีและเป็นเหตุผลที่ควรจะมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาภาษาญี่ปุ่นกันให้มาก แต่ที่สำคัญคือ จะต้องส่งเสริมให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพด้วย


การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในไทยมีปัญหาอย่างหนึ่งร่วมกันคือ ไม่เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษานั้นได้ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในไทยมีไม่มากเท่ากับผู้เรียนภาษาอื่นๆ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา กลับจะเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้ เรื่องที่ต้องให้ความสนใจ คือ การเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้


กระบวนการเรียนการสอนที่เป็นปัญหามากก็คือ การให้ผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศ เรียนสลับสิ่งที่ควรเรียนเป็นอันดับต้นๆ คือ การฟัง การพูด ไปสู่การอ่าน การเขียน แต่ประเทศไทยสอนโดยสลับเอาการเขียน การอ่าน มาก่อนการฟัง การพูด ในสมัยก่อนการเรียนภาษาต่างประเทศ เรียนโดยไม่มีวิชาสนทนา และในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ของไทยกว่า 90% ก็ยังเรียนกันแบบเดิม การเรียนวิชาสนทนาในชั้นเรียนทำได้ยาก เพราะจำนวนนักเรียนในห้องเรียนที่มากเกินไป ดังนั้น โครงการเพชรยอดมงกุฎจะเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการเน้นเรื่องการเขียนเรียงความและการพูด ซึ่งก็คือความสามารถในการใช้ภาษา


ประเด็นหนึ่งที่ต้องการฝากให้คณะกรรมการ ผู้จัดงาน และคณะที่ดูแลเรื่องการแข่งขัน คือ วิธีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจการเขียนและการอ่านมากขึ้น จากที่ได้รับฟังมา ทำให้ทราบว่าใช้วิธีสอบข้อเขียน โดยการสอบแบบกากบาทหรือวงกลม ในเรื่องของการอ่านเข้าใจและสอบไวยากรณ์ ซึ่งก็คล้ายกับการสอบโทเฟล (TOEFL) สมัยก่อน การสอบในลักษณะนี้ในกรณีของภาษาอังกฤษ พบว่าเด็กที่สอบได้คะแนนสูงเป็นเด็กเอเชียเสียส่วนใหญ่ แต่เมื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเขียนกับพูดได้ การสอบโทเฟลจึงเปลี่ยนให้มีการทดสอบการพูดและการเขียนเพิ่มขึ้น


ที่ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกับทางคณะกรรมการของโครงการเพชรยอดมงกุฎว่า การจัดสอบรอบแรกโดยการใช้ข้อเขียน ซึ่งวัดเฉพาะความรู้ทางไวยากรณ์และความเข้าใจภาษา แล้วคัดเพียง 10 คนเพื่อมาแข่งพูดและเขียน แต่อาจจะมีผู้ที่มีความสามารถทางการพูดและการเขียนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ามาแข่งพูดและเขียนเรียงความได้ เพราะเด็กเหล่านั้นสอบไม่ติดใน 1-10 อันดับแรก จึงขอฝากให้ช่วยกันคิดว่าจะมีวิธีอย่างไร ที่จะให้ผู้ที่พูดและเขียนเก่ง แต่อาจจะสอบข้อสอบแบบนี้ไม่เก่ง ได้เข้ามาแข่งขันด้วย เพราะจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ คือการส่งเสริมให้เด็กเขียนและพูดเป็น


รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ ศธ.มีการเชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญมาหารือกันในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และพบว่าเรื่องใหญ่มากก็คือ จะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ และผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้มาก จึงนำมาเป็นประเด็นให้มีการปรึกษาหารือกัน และดูว่าวิธีใดจะทำให้มีการส่งเสริมการเขียน การพูด การใช้ภาษาได้ผลดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการเพชรยอดมงกุฎ ที่เน้นส่งเสริมการประกวดการแข่งขันการพูดและการเขียน เป็นโครงการที่มีแนวทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับการที่จะส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้ภาษาได้จริง และจะทำให้ผู้เรียนจำนวนมากสนใจและต้องการที่จะเก่งขึ้นในด้านการเขียนและการพูด โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่น่าชื่นชมและน่าส่งเสริมให้มีการจัดต่อไป


การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ เป็นการแข่งขันเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น โดยการเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ มีแบ่งการจัดแข่งขันเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษา และแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) และรอบเพชรมงกุฎ (รอบที่ 3)


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
16/11/2556