ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา

ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม


ภาพ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้ง พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ซึ่งเดิมคณะกรรมการชุดนี้มี 9 ท่าน พร้อมทั้งเห็นชอบให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ คือ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ ดร.วิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษา TDRI

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการดังกล่าว ศึกษารูปแบบการศึกษาจุดเด่นของระบบการศึกษา 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์กับการปฏิรูปการศึกษาของไทย พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสภาการศึกษา จัดทำ “วิสัยทัศน์ทางการศึกษา ระยะ 5 ปี” (พ.ศ.2558–2563) ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ภายใต้ 8 ประเด็น ดังนี้ 1) นโยบายด้านการศึกษา 2) ระบบบริหารจัดการการศึกษา 3) โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 4) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 5) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6) การกำกับและประเมินผลการศึกษา 7) ระบบบริหารงบประมาณและการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษา 8) ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้การศึกษาของไทย เป็นการศึกษาที่มีความสุข นักเรียนเรียนหนังสืออย่างมีความสุข ครูสอนหนังสืออย่างมีความสุข ผู้ปกครองก็มีความสุข และลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนจบแล้วมีงานทำ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาประเทศ จัดการศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยมีรายได้ค่าตอบแทนให้ พร้อมทั้งควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้อง

อกจากนั้น ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การรับเข้าทำงาน โดยตั้งเป้าภายในปี พ.ศ.2558 ผู้ประกอบการ 1 แสนคน ต่อนักศึกษาอาชีวะ 1 ล้านคน ตลอดจนมีการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยยึด 3 แนวทางหลัก คือ

1) การผลิตและพัฒนาเพื่อต่อยอดทักษะอาชีพเดิมให้มีความรู้และทันสมัยมากขึ้น เช่น สามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เช่นบิ๊คไบค์ได้ ประดิษฐ์หรือซ่อมทีวีดิจิตอลได้ เป็นต้น

2) การผลิตและพัฒนาเพื่อต้องมีทักษะเสริมอาชีพที่สอง สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอาชีพหลักอยู่แล้ว เช่น กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นอาชีพสำรองภายหลังการทำเกษตร

3) การผลิตและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับโครงการใหม่ๆ ของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ระบบโลจิสติกส์ ระบบราง การท่องเที่ยว เป็นต้น

 

โดยสรุป คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา มีจำนวน 10 คน และที่ปรึกษา 2 คน ดังนี้

1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานคณะกรรมการ
2. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี
3. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
5. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6. พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
8. นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 2 คน คือ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ ดร.วิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษา TDRI

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการตัดสินใจเชิงรุก เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม กำกับ ดูแล ติดตาม บูรณาการงาน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายและการพัฒนาการศึกษา การเชิญรัฐมนตรีและผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความเหมาะสม

 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/3/2558
ขอบคุณ : ภาพถ่ายและข้อมูลจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี