ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    148,302  บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     สิงหาคม 2559
เป็นเงิน        148,302  บาท   ตามใบเสนอราคาเลขที่ 000303 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
        บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
                 นางวารุณี เดชรักษา  เจ้าหน้าที่พัสดุผู้สืบราคา