ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                      ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    305,000  บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    11 สิงหาคม 2559
เป็นเงิน        305,000           บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)   – 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    1. บริษัท สเปคเทค จำกัด
    2. บริษัท เวลตี้ คอนซัลแตนส์ จำกัด
5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
    1. นางลัคนา  นิลกล่ำ                        นิติกรชำนายการพิเศษ
    2. นางกรรณิกา  เสนาคำ                   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
    3. นางสาววรนาถ  สังศิลปเวช             นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญก