ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือช่องทางการให้ข้อเสนอแนะทางการศึกษา
http://www.1579.moe.go.th/1579/

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online (ช่องทางที่ 1)
http://www.acc.moe.go.th/

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online (ช่องทางที่ 2)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy9MO3EyNImbtl446G72jo2QQTK0-aiWiOtCJTW2dkhyOe6w/viewform

Top