ชูการศึกษาเอกชนภาคอีสาน ทางเลือกสู่อนาคต

        เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (PRIVATE Education, Choice of the future) โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช. กระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช. กระทรวงศึกษาธิการ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีรพงษ์ สารเสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) นายพศชนก มังคละแสน ประธานสมาคม ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี ตลอดจน ผู้แทนสมาคมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชนจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

       ดร.กนกวรรณ กล่าวแสดงความชื่นชมครูเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ร่วมพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนเอกชนได้สามารถช่วยแบ่งเบาการจัดการศึกษาของรัฐบาล พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม และขอบคุณผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ได้แก่ รางวัล “เข็มสดุดีทองคำ” จำนวน 3 ราย รางวัล “สดุดีครูเอกชน” จำนวน 20 ราย รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” จำนวน 34 ราย และรางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาเอกชน 26 ราย และเป็นระยะเวลา 102 ปี แล้วที่การศึกษาเอกชน ได้ร่วมสร้างการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง “Choice For The Future” รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของชาติ และน้อมนำการพัฒนาคนตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนคู่ขนานกันไป เพราะถือว่าทั้ง 2 ส่วนล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน มีคุณธรรมมีจริยธรรม และมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์สู่ศตวรรษที่ 21

       สำหรับงาน วันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงความเป็นมาของการศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้กับครู ผู้บริหารและผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสามารถของนักเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา สมาคมและเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน ผู้ปกครอง และประชาชน จาก 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี รวมทั้งอุดรธานี ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน

กิจกรรมที่สำคัญของงานวันการศึกษาเอกชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ การมอบรางวัลเกียรติยศให้กับ ครู ผู้บริหารและผู้สนับสนุนการศึกษาเอกชน การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกช
น การแสดง ทักษะ ความสามารถของนักเรียนดาวรุ่ง โรงเรียนเอกชน การแสดงนิทรรศการแบบมีชีวิตของสถานศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งภาครัฐและเอกชน การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า” การบรรยายทางวิชาการ และการประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

 

 

ที่มา : สช.