ชื่นชมการศึกษาเอกชนช่วยส่งเสริมภาครัฐ

ภารกิจ รมว.ศธ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 "102 ปี การศึกษาเอกชน" การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต Private Education, Choice of the Future โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.), ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ศึกษาธิการจังหวัด, นายกสมาคมการศึกษานอกระบบ, ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดี ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4​ โดยขอชื่นชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและผสมผสานการดำเนินงานด้านการศึกษาร่วมกับภาครัฐ โดยโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง มีผลการดำเนินงานที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายด้าน เช่น การส่งเสริมทักษะและเพิ่มความรู้ความสามารถที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน, การเป็นผู้นำทางการศึกษา เป็นต้น

กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมพลังกันเพื่อนำจุดเด่น ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ มาร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถในอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และระดับโลก ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานวันการศึกษาเอกชนในครั้งนี้ และขอให้การจัดงานประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาต่อยอด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 จึงถือว่าวันที่ 10 กุมภาพันธ์​ของทุกปี เป็นวันการศึกษาเอกชน สำนักงาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​ (สช.) ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดงานวันการศึกษาเอกชนขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนเอกชน ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและความสนใจ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่อาชีพ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับการจัดงานในภาคกลางนั้น กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเอกชนและหา่วยงานในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงจัดให้มีการมอบโล่เกียรติคุณผู้ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานในการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน, เกียรติบัตรผู้สนับสนุนและอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน, เกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง, รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์​แก่การศึกษาเอกชน, โล่รางวัลสดุดีครูเอกชน, เกียรติบัตรรางวัลสดุดีครูเอกชน​ และเกียรติบัตรรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ​ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่ภาคกลาง อาทิ โรงเรียนภาษาสุวรรณภูมิ, โรงเรียนดนตรี KPN โรบินสัน สมุทรปราการ, โรงเรียนบางกอกโยคะ, โรงเรียนสอนตัดเสื้อนพวรรณ, โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์, โรงเรียนสอนเสริมสวยเกศสุวรรณ จังหวัดนครปฐม, ศิลปะสกุลช่างแทงหยวก จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

อรพรรณ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ รามสูต: เรียบเรียง
อรรถสิทธิ์ อิ่มจิต: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
15/2/2563