ชี้แจงข้อเท็จจริง

ศึกษาธิการ – จากการที่หนังสือพิมพ์ New York Times ได้เผยแพร่บทบรรณาธิการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 โจมตีรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีลบชื่อพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากเนื้อหาตำราเรียนระดับมัธยมศึกษาว่าด้วยประวัติการเมืองไทยสมัยใหม่ โดยระบุว่าเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปกครองแบบเผด็จการนั้น*ภายหลังได้รับทราบเรื่องดังกล่าว พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วแจ้งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งมายังกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ว่า นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งขอให้กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบด้วย


กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่ สพฐ.ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ สรุปดังนี้
  • จากการตรวจสอบบทบรรณาธิการดังกล่าว พบว่าเป็นการตั้งข้อสงสัย เกี่ยวกับประเด็นที่ไม่มีชื่อ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปรากฏในหนังสือเรียน และนโยบายการปิดกั้นข่าวสาร การควบคุมการรับรู้ของประชาชนและพฤติกรรมการแสดงออกของประชาชนภายใต้การบริหารของรัฐบาลทหาร ไม่ได้โจมตีรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  • การจัดทำหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำในรูปของคณะกรรมการจัดทำหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ที่ สพฐ.แต่งตั้งขึ้น โดยมีการดำเนินงาน มีการประชุมวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ และจัดทำโครงสร้างเนื้อหาสาระที่จะให้เขียนตามหลักสูตรและตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามหลักวิชาการ  • จากการตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ยังมีปรากฏอยู่ในหนังสือเรียน ดังนี้


– หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2555 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2544 ในหน้า 53 มีใจความสั้นๆ 6 บรรทัด ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด


– หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาลในระหว่าง พ.ศ. 2544-2551 โดยรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ตั้งแต่หน้า 139-143 โดยมีการนำเสนอเนื้อหาในภาพรวมตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดมากกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเรียบเรียงโดยผู้เรียบเรียงเนื้อหาหนังสือเรียนคนเดิมเช่นเดียวกัน
  • กรณีนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 หนังสือพิมพ์ New York Times ได้รายงานข่าวว่า ผู้เรียบเรียงเนื้อหาหนังสือเรียนคนดังกล่าว ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า ชื่อของทักษิณ ถูกกระทรวงศึกษาธิการลบออกไป แต่ สพฐ.ได้สอบถามข้อเท็จจริงแล้ว ทราบว่าผู้เรียบเรียงเนื้อหาหนังสือเรียนคนดังกล่าวชี้แจงว่าไม่ได้พูดตามที่เป็นข่าว เพียงแต่เล่าถึงลักษณะของการเรียบเรียงต้นฉบับหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ให้กระทรวงศึกษาธิการว่า ได้เขียนเรื่องที่เกี่ยวกับ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในแบบเรียนประวัติศาสตร์ให้กระทรวงศึกษาธิการ และได้ยืนยันว่าเนื้อหาในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาลในระหว่าง พ.ศ. 2544-2551 โดยรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อยู่ในช่วงดังกล่าวด้วย ตั้งแต่หน้า 139-143 เป็นเนื้อหาที่นำเสนอในภาพรวมตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีชื่อ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้ว และหนังสือดังกล่าวจัดพิมพ์และเผยแพร่มาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นการดำเนินการมาก่อนที่รัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ


ทั้งนี้ สพฐ.ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งพยานเอกสารและพยานบุคคล ได้ยืนยันสอดคล้องกันว่ากรณีดังกล่าวมิได้เป็นไปตามที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ New York Times แต่อย่างใด


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published 12/11/2557


* ข่าวย้อนหลัง : http://www.nytimes.com/2014/09/16/world/asia/loved-and-hated-thaksin-shinawatra-former-premier-of-thailand-is-erased-from-textbook.html