ชาว กศน.ทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกป่า


          ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กศน. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ          ซึ่งสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ สำนักงาน กศน. จำนวน 1,068 ต้น เพื่อปลูกพร้อมกันในพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ แบ่ง ออกเป็น 3 จุด


          จุด ที่ 1 ปลูกต้นไม้ จำนวน 1,068 ต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 900 คน


          จุดที่ 2 ทำความสะอาด ณ วัตโคกขามและโรงเรียนวัดโคกขาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน


          จุดที่ 3 เก็บขยะ ณ คลองโคกขาม จำนวน 200 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และจิตอาสา 904 จำนวนกว่า 1,000 คน          ทั้งนี้ ดร.ศรีชัย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษา และต่อยอดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความยั่งยืนเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติตลอดไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำลำธาร ป่าไม้ที่เป็นทั้งแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าไม้ในลักษณะเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริในพะบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานไว้เป็นเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดีด้วยหัวใจ กศน. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครแห่งนี้          นอกจากจะช่วยนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่จังหวัดสมุทรสาครแล้ว ที่สำคัญไปกว่านั้นผมเชื่อว่ากิจกรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้จะช่วยหล่อหลอม และสร้างความตระหนักให้ทุกท่านมีความรักป่าไม้ด้วยจิตสำนึกร่วมกันเป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจ ตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้
ที่มา : กศน.