ชวนเที่ยวชุมชนมอญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านบางขันหมากใต้ พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้และฝึกอาชีพชุมชนของ กศน. จังหวัดลพบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การมอบจักรยานครั้งนี้ เกิดจากการรับฟังความต้องการของสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2562 ทำให้ทราบว่าชุมชนบางขันหมากใต้ขาดแคลนจักรยานไว้บริการนักท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านบางขันหมากใต้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดหาจักรยาน จำนวนกว่า 50 คัน เพื่อนำมามอบในวันนี้

ซึ่งชุมชนบางขันหมาก เป็นชุมชนชาวมอญเก่าแก่ มีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 1 วัน จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ฐานการเรียนรู้เตาเผาถ่านชีวมวล, ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบเศรษฐกิจ, ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน, ฐานการเรียนรู้ผักเศรษฐกิจ, ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ, วัดอัมพวัน วัดมอญที่มีพระพุทธรูป และโบสถ์มหาอุต ศิลปะมอญโบราณ, หอฉัน ศิลปะมอญโบราณ วัดโพธิ์ระหัต และบ้านมอญโบราณริมแม่น้ำลพบุรี

จึงจำเป็นจะต้องมีจักรยานไว้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้สามารถปั่นจักรยานดูวิถีชาวมอญดั้งเดิม ได้แวะวัด ได้เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ทั้งยังเป็นการออกกำลังกาย และอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวมอญดั้งเดิมไว้ด้วย

นอกจากนี้ กิจกรรมของชุมชนบางขันหมากใต้ ยังสอดคล้องกับหลักการดำเนินงานของ กศน. ในการส่งเสริมให้ผู้เรียน กศน. และประชาชน ได้รู้วิธีการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพจากการปฏิบัติและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของจริง ทั้งยังเป็นการพัฒนาต่อยอดไปสู่อาชีพด้วย ดังเช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ บูรณาการกับโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน. ซึ่งเดิมมีการอบรมลูกเสืออยู่แล้ว แต่ ศธ.จะสนับสนุนและยกระดับในหลายส่วน อาทิ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาเพื่อนบ้าน หลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อที่จะต่อยอดไปสู่อาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคตด้วย

“มากไปกว่านั้น เมื่อได้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็พยายามรับฟังความต้องการและปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ กศน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการมอบจักรยานในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ปัญหาและความต้องการที่ชาว กศน.ได้สะท้อนออกมา จะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รวมทั้งโครงการต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนแบบออนไลน์ หลักสูตรระยะสั้นใหม่ และการผนึกกำลังกับสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชน เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ดี ๆ และมีประโยชน์ ที่จะช่วยให้ผู้เรียน กศน. อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ทุกที่เวลา เกิดขึ้นจริง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ของ กศน. อาทิ การทอผ้ามัดหมี่ ของ กศน.อำเภอโคกเจริญ, การถักกระเป๋าจากเส้นพลาสติก กศน.อไเภอโคกสำโรง, ไข่เค็มดินสอพอง กศน.อำเภอท่าวุ้ง, การปั้นแป้งตุ๊กตา กศน.อำเภอหนองม่วง เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/8/2562