ชงเกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ กยศ.ได้เตรียมนำเสนอคณะอนุกรรมการบัญชีจ่าย 9 ธ.ค.นี้

          เผยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่เคยกู้ กยศ.แล้วเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้รับผลกระทบ 14,048 คน มอบ สกอ.สำรวจข้อมูลนิสิตนักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 กู้ยืม กยศ.เพิ่มเติม แนะแบ่งตามกลุ่มสายวิชา เชื่อเด็กได้เกรดเฉลี่ย 1.95 ถ้าขยันเรียนจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 2.00 ได้ คาดนำเสนอคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 อีกครั้ง 9 ธ.ค.นี้
          ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เสนอนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ขอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่กำหนดว่า ผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 ซึ่งดูแลระดับอุดมศึกษา มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าวเอง
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะกำหนดเกรดขั้นต่ำอยู่ที่ 2.00 แต่ก็สามารถผ่อนปรนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเมื่อเร็วๆ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 ได้มีการพิจารณาการกำหนดให้ผู้ที่จะกู้ยืมเงิน กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 สามารถกู้ยืมได้
          เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า ทางสกอ.ได้นำเสนอข้อมูลจำนวนนิสิตนักศึกษาที่เคยกู้กยศ.แล้วไม่สามารถกู้ได้ เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์ดังกล่าว มีประมาณ 14,048 คน แบ่งเป็นนิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 จนถึงปีสุดท้าย และแยกตามเกรดเฉลี่ยระหว่าง 1.7, 1.8 และ 1.9 ขึ้นไป พบว่ากลุ่มเด็กที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพราะยังไม่สามารถปรับตัวในเรื่องการเรียนการสอนได้
          อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมองว่าข้อมูลของนิสิตนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ จึงได้มอบหมายให้สกอ.ไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ จัดแยกตามกลุ่มสาขาวิชาเช่น แบ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ สายศิลปศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงให้เก็บข้อมูลนักศึกษาที่เรียนอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละสาขา ว่ามีนักศึกษาจำนวนเท่าใดที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือจีแพ็กซ์ ในการเรียนปีสุดท้าย 1.95 เพราะเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงและจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.0 ได้
          “ถ้าจะยกเว้นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 โดยส่วนตัวผมมองว่า เด็กปีสุดท้ายที่มีเกรดเฉลี่ย 1.95 และมีหน่วยกิตเหลือน้อยกว่า 20 หน่วยกิต ถ้าขยันเรียนก็สามารถจบการศึกษาได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.00 ได้ อย่างผมตอนเรียนปีสุดท้ายก็มีเกรดเฉลี่ยเพียง 1.95 และไปเรียนเพิ่มก็สามารถจบได้ด้วยเกรดเฉลี่ยที่มากกว่า 2.00 ดังนั้น อยากให้โอกาสเด็กกลุ่มนี้” เลขาธิการกกอ. กล่าว และว่า
          สกอ.จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 อีกครั้งในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ซึ่งหากที่ประชุมเห็นด้วย มีข้อสรุปชัดเจนและเสนอคณะกรรมการกยศ.ชุดใหญ่ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 น่าจะสามารถกู้ยืมกยศ.ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้ทันที
          –จบ–
          –คมชัดลึก ฉบับวันที่ 11 พ.ย. 2559 (กรอบบ่าย)–