ฉลองเทศกาลตรุษจีน

โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2557 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557รมว.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาชนชาวจีนได้พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาติและประชาชน ตลอดจนวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้นำจีนที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาของประเทศ ทำให้เกิดการยอมรับในทุกเวทีโลก ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็ไม่เคยทอดทิ้งมิตรประเทศ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้มิตรประเทศพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างเท่าเทียม


ในส่วนของการดำเนินความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของไทยและจีน ทั้งสองฝ่ายได้มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และนับวันจะขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมและดูงาน การแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักเรียนนักศึกษา


นอกจากนี้ รัฐบาลจีน โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ประจำประเทศไทย (สำนักงานฮั่นปั้น) ได้ให้การสนับสนุนในการจัดส่งครูอาสาสมัครจีนมาสอนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2556 มีครูอาสาสมัครจีนมาสอนในสถานศึกษาของไทยจำนวน 1,683 คน แสดงให้เห็นว่าภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเมื่อนักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย ได้มีบางส่วนเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศจีน ทำให้มีนักเรียนนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศจีนมากขึ้นทุกปี และหวังว่าจะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างกันมากขึ้น เพื่อเป็นหนึ่งในแรงผลักดัน และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานฮั่นปั้น ที่ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาของไทยอย่างเข้มแข็ง และในโอกาสวันตรุษจีน ขออวยพรให้ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาชาวจีน มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสุข และความสำเร็จทุกประการ


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
18/1/2557


ภาพถ่ายเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/jan/017.html