จ้างเอกชนดำเนินงานโครงการกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 


1.       ชื่อโครงการ จัดจ้างเอกชนดำเนินงานโครงการกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึก


                ค่านิยม 12 ประการ


/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สป.    


2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    600,000  บาท


3.       วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   9  มกราคม  2558


เป็นเงิน   578,000  บาท               บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)                               บาท


4.       แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


4.1  บริษัท ก้าวดีอินโนเวชั่น จำกัด


4.2  บริษัท แมส มิสชั่น จำกัด


4.3  บริษัท กิมไล้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


          5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 


                     1. นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


                     2. นางรจนา  สินที  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

                     3. นางสาววรีพรรณ  วัชรางค์กุล  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ