จ้างเอกชนดำเนินงานพิธีเปิดโครงการคาราวานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 


1.       ชื่อโครงการ จัดจ้างเอกชนดำเนินงานพิธีเปิดโครงการคาราวานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ


                เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สป.    


2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    150,000  บาท


3.       วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)    28  พฤศจิกายน  2557


เป็นเงิน   150,000  บาท               บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)                               บาท


4.       แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


4.1  บริษัท ดอกชบา พับลิครีเลชั่นส์ จำกัด


4.2  บริห้างหุ้นส่วนสามัญ วี เอ ซี


4.3  บริษัท ออลล์ พี อาร์ จำกัด


          5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 


                     1. นายอุดม  บุตตะ       ตำแหน่งนักวิชาการนักศึกษาชำนาญการพิเศษ


                     2. นางพัชนี  นาคะนาท   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คศ.2


                     3. นางสราภรณ์  นุ่มเอ่อ            ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คศ.2