จ้างเอกชนดำเนินการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 


1.       ชื่อโครงการ จัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557


                “รักพ่อ”  ของสำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ


/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สป.    


2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    1,000,000  บาท


3.       วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)    28  พฤศจิกายน  2557


เป็นเงิน   1,000,000  บาท             บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)                               บาท


4.       แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


4.1  บริษัท กิมไล้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


4.2  บริษัท เอช ดี พี จำกัด


4.3  บริษัท คัลเลอร์ บาลานซ์ จำกัด


          5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 


                     1. นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


                     2. นายบุญชื่น  วิบูลย์  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


                     3. พ.จ.อ. หญิง อรวรรณ  กองคำ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ