จ้างเอกชนดำเนินการจัดงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 


1.       ชื่อโครงการ จัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ


                อบายมุข ปี 2556


/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สป.    


2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    500,000  บาท


3.       วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)    23   กุมภาพันธ์  2558


เป็นเงิน   500,000  บาท               บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)                               บาท


4.       แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


4.1  บริษัท กิมไล้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


4.2  บริษัท แมส มิสชั่น จำกัด


4.3  บริษัท ก้าวดีอินโนเวชั่น จำกัด


          5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 


                     1. นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


                     2. นายบุญชื่น  วิบูลย์  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


                     3. นางสาวนันท์นภัส  เขียวเกษม  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


                     4. นางสาวชญาภรณ์  เที่ยงไธสง  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ