จ้างเอกชนดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 


1.       ชื่อโครงการ จัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904


                ประจำปี 2558


/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สป.    


2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    653,000  บาท


3.       วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   9  มกราคม  2558


เป็นเงิน   653,000  บาท               บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)                               บาท


4.       แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


4.1  บริษัท กิมไล้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


4.2  บริษัท ก้าวดีอินโนเวชั่น จำกัด


4.3  บริษัท แมส มิสชั่น จำกัด


          5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 


                     1. นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


                     2. นางมาลัยทอง  ไตรเลิศ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


                     3. พ.จ.อ. หญิง อรวรรณ  กองคำ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ