จ้างเหมาอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าประชุมระดับภูมิภาคด้านการศึกษาในเอเชียและแปซิฟิก


ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.