จ้างทำวัสดุเพื่อใช้ในโครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี 2557

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 


1.       ชื่อโครงการ จัดจ้างทำวัสดุเพื่อใช้ในโครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี 2557  


/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สป.    


2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    880,000  บาท


3.       วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)    20  พฤศจิกายน  2557


เป็นเงิน   872,000  บาท               บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)                               บาท


4.       แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


4.1  บริษัท ชรัญการปัก จำกัด


4.2  บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


4.3  นางนิตยา พงษ์พิพัฒโนทัย


          5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 


                     1. นางชลรส  นงค์ภา  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


                     2. นางขนิษฐา  คร้ามศรี  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


                     3. นางกัลยาณี พันศิริพัฒน์  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ