จุฬาฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

     


          


 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) โดยได้รับการรับรองจาก British Standards Institution (BSI) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอิสระที่มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานกว่า 100 ปี


         


นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า การผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการยกระดับการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก


         


ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม รวมทั้งช่วยให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ขอบเขตการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ครอบคลุมศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อาคารจามจุรี 9 และอาคารมหิตลาธิเบศร ซึ่งประกอบด้วย ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ระบบบริหารจัดการเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย รวมทั้งระบบบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรับฝากเครื่องแม่ข่าย (Co-Location Service) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและได้มาตรฐาน


 


ทั้งนี้ BSI ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานด้านระบบบริหาร จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของจุฬาฯ สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทั้ง 2 แห่ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 และในที่สุดก็ได้ประกาศผลการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 แก่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง