จุฬาฯ ปลื้ม ‘พญ.งามจิตร์ เกษตรสุวรรณ’ รับรางวัล ‘ข้าราชการพลเรือนดีเด่น’ ปี 2559

 

 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า พญ.งามจิตร์ เกษตรสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในบุคลากรจุฬาฯ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 เป็นผู้ใช้วิชาความรู้ทางจักษุวิทยาให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยความรับผิดชอบ และทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตแพทย์ ซึ่งจะจบออกไปเป็นกำลังสำคัญของสังคม และประเทศชาติ

     พญ.งามจิตร์ กล่าวว่า รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ถือเป็นเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจทั้งของตนเอง ครอบครัว ตนเป็นทั้งอาจารย์ และเป็นแพทย์ จึงมีหน้าที่หลักในการเป็นที่พึ่งของทั้งนิสิต แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และผู้ป่วย จึงต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งการเป็นอาจารย์ เพื่อผลิตแพทย์ใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต ในด้านความเป็นแพทย์ ต้องเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ป่วย ทำงานด้วยสติปัญญา ประสบการณ์ และทักษะอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ปัญหาแก่ผู้ป่วยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการทำงานที่ผ่านมาจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ พยายามเพิ่มเติมความรู้ และทักษะอย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน เสียสละ มีจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รู้จักการทำงานเป็นทีม ให้เกียรติแก่ทุกคน รับฟังข้อคิดเห็น และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

     “สำหรับข้อคิดในการทำงานนั้น ควรทำงานของตนเองอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยันทำงาน หากมีอุปสรรคต้องไม่ท้อ พยายามหาทางแก้ไขที่เหมาะสม และถูกต้อง หมั่นหาความรู้ และทักษะต่างๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใด ต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รู้จักทำงานเป็นทีม อดทน เสียสละ มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสิ่งทีดี ถูกต้องและเหมาะสม ให้เกิดทั้งต่องานของตนเอง ต่อหน่วยงาน และองค์กร” พญ.งามจิตร์ กล่าว

 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/552294