จิตอาสาที่วัดอรุณฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ผู้บริหาร กศน. คณะจิตอาสา 904 วปร. ครูและนักศึกษา กศน. ตลอดจนลูกเสือและประชาชน เข้าร่วมกว่า 600 คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และรอบบริเวณวัดอรุณราชวรารามฯ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ให้มีความสมบูรณ์พร้อมตามโบราณขัตติยราชประเพณี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมเชิญชวน กศน.จิตอาสา 904 วปร. คณะครูและนักศึกษา กศน. ตลอดจนลูกเสือและประชาชนจิตอาสา มาร่วมทำความสะอาด ทาสี เก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ตกแต่งต้นไม้ บริเวณลานและทางเดินโดยรอบพระปรางค์ กุฏิที่พักพระสงฆ์ พระวิหาร และพระอุโบสถ ทั้งยังได้ปลูกต้นชวนชมและมอบกล้าไม้ให้หน่วยงานในสังกัด กศน.ได้นำไปปลูกด้วย เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญ และเป็นการแสดงพลังความสมัครสมานสามัคคี ในการกระทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

ในการนี้ ขอขอบพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ และพระสงฆ์ทุกรูป ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องสถานที่และการเตรียมจัดกิจกรรม รวมทั้งอาหารและน้ำดื่ม ถือเป็นความเมตตากรุณาอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ผู้มาร่วมเป็นจิตอาสาในวันนี้ มีกำลังใจและมุ่งมั่นทำความดี เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/10/2562