จัดการศึกษาคนพิการ

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี


ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) เพื่อเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ดังนี้


1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มีข้อมูลคนพิการที่เป็นปัจจุบัน และทุกหน่วยงานอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน สำหรับบริหารการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา อาทิ การคัดกรอง ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Special Education Technology) เชื่อมต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ศธ. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งระบบ


2) การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) เพื่อให้เด็กพิการไทยทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ อาทิ มีหลักสูตรช่วยเหลือระยะแรกที่เหมาะสมต่อความจำเป็นพิเศษทางการศึกษาของเด็กพิการทุกประเภท จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Services Plan : IFSP) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักสหวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา


3) การจัดการเรียนรวม (Inclusive Education) ให้โอกาสทางการศึกษาต้องจัดการศึกษาเพื่อคนทุกคน (Education for All) โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของเด็กทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีระบบสนับสนุน (Students Support Services : SSS) ให้การช่วยเหลือบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) โดยมีครูเป็นหลักในการจัดทำ มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implement Plan : IIP) และจัดให้มีครูการศึกษาพิเศษหรือครู


4) การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยเด็กพิการทุกคนมีสิทธิและความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี อาทิ สถานศึกษามีหลักสูตรเอื้อต่อการมีงานทำ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ และส่งเสริมให้เด็กพิการเข้าทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ


5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ และสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนอัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในทุกระบบ ทุกระดับ ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อผลิตครู และพัฒนาระบบจูงในครู


6) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อจัดการศึกษาทางเลือกที่เอื้อต่อความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กพิการ รับรองทุกประเภท และระดับความพิการ ส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษานอกสถานศึกษา สถานประกอบการ โรงพยาบาล ปรับปรุงกฎหมาย ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง จัดหลักสูตรการเรียนการสอน และพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ


7) กองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อสร้างสรรค์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้เป็นเลิศด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การระดมทรัพยากร การพัฒนากฎ ระเบียบของกองทุนฯ และการบริหารจัดการและให้บริการเพื่อจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ


การจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ


ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ได้มอบคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการด้านกฎหมาย และนายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ จัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ซึ่งได้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น พบว่าขณะนี้ ศธ.ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่ให้สิทธิบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน สถานประกอบการ และองค์กรวิชาชีพ สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ได้ ซึ่งครอบคลุมกรจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการด้วย จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่


– กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
– กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2555
– กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547
– กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
– กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547


นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอรายชื่อคณะทำงานที่มาจากผู้แทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อให้ รมว.ศธ.ลงนามแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่จัดทำระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรองศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการเป็นพิเศษจากรัฐ โดยให้มีระเบียบปฏิบัติที่มีขั้นตอนชัดเจนและเป็นระบบ


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
17/10/2556