งาน Smart Education

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Smart Education และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายจัดการศึกษาในโลกยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 200 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556
รมว.ศธ.กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพื่อปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะต้องดำเนินการหลายด้านให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน การทดสอบวัดผล และประเมินผล


ในส่วนของการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น สำหรับการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลข่าวสารแบบไร้ขีดจำกัด ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีเรียน วิธีสอน ซึ่งวิธีเรียนวิธีสอนเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย


เรื่อง Smart Education หลายคนอาจจะนึกถึง Smart Classroom Smart School และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Smart Education แต่เรื่องสำคัญมากกว่าคือ เนื้อหาสาระ วิธีเรียน วิธีสอน การเรียนการสอนแบบใหม่ที่ทำให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เรียนจากการแก้ปัญหา เรียนจากการตั้งคำถาม รูปแบบการเรียนการสอนจะแตกต่างไปจากเดิม จากครูผู้ทำหน้าที่บรรยายหน้าห้อง นักเรียนมีหน้าที่จดและจำ เปลี่ยนเป็นครูต้องมีบทบาทในการตั้งคำถาม ส่งเสริมให้นักเรียนไปค้นคว้า ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้นำมาจัดแสดงและสาธิตภายในงานครั้งนี้ด้วย จึงหวังว่าการรวบรวมองค์ความรู้ และการให้ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งจัดนิทรรศการ การสาธิตรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ มาแสดงให้เห็นในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป


นอกจากนี้ มีโจทย์ที่เราต้องร่วมกันคิด และร่วมดำเนินการต่อไป คือ การทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง


โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้เชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่สนใจ มาเยี่ยมชมนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน Smart Education ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยเฉพาะการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยคิด ช่วยวิเคราะห์ มีตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่ดีๆ จากหลายประเทศ และในประเทศไทยเองก็มีรูปแบบการเรียนที่ดีหลายด้าน เช่น การเรียนโดยใช้หุ่นยนต์ ใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย จนถึงเครื่องมือง่ายๆ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างขององค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ดี ทันสมัย ได้รับความนิยม และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี มีอยู่จริง สามารถนำไปขยายผลได้อย่างกว้างขวางต่อไป


โดย ศธ.จะร่วมกับฝ่ายจัดการศึกษา ฝ่ายเอกชน สร้างกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เกิดเป็นกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องต่อไป


กุณฑิกา/นวรัตน์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/11/2556