งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าว ศธ.360 องศา 28 มกราคม 2558

งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๘

*********************************

                ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  เสด็จ ในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๘ในโอกาสนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สมาชิกยุวกาชาด และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบทูลรายงานถึงความเป็นมาในการจัดงานครั้งนี้   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึงวันสถาปนากิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ให้สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมกันในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดไปยังโรงเรียน ชุมชน สังคม ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น

จากนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบทูลเบิกผู้เข้ารับประทานโล่ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ จำนวน ๕๐ ราย ผู้เข้ารับประทานโล่อาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔ ราย

 ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงมีพระดำรัสใจความว่า ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาร่วมในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๘ และได้ทราบวัตถุประสงค์ของกิจการยุวกาชาดและการจัดงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ขอแสดงความชื่นชมยุวกาชาดทุดคนที่ได้รับโล่พระราชทานโล่ยุวกาชาดดีเด่นและอาสายุวกาชาดดีเด่น รวมทั้งยุวกาชาด เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ที่ต่างได้มาชุมนุมกันด้วยความพร้อมเพรียงในวันนี้

กิจการยุวกาชาดได้ดำเนินมาอย่างมีคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งแก่ผู้เป็นยุวกาชาดและบ้านเมือง ทั้งนี้ เพราะการดำเนินกิจการยุวกาชาดมีหลักการและจุดมุ่งหมายแน่ชัดที่จะฝึกฝนอบรมสมาชิกยุวกาชาด  ซึ่งเป็นเยาวชนและเป็นอนาคตของชาติให้มีพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านความประพฤติปฏิบัติ ความคิดจิตใจ และความรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ผู้ที่เข้ามาเป็นยุวกาชาดเมื่อได้รับ         การฝึกฝนอบรมตามหลักการและวิธีการของกิจการยุวกาชาดแล้ว ย่อมจะมีพัฒนาการที่ดีมีบทบาทสำคัญในการสร้างประโยชน์สุข ความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมส่วนร่วม ดังนั้น ยุวกาชาดทุกคนที่ได้รับโอกาสอันดีนี้ จึงควรตั้งใจมุ่งมั่นพยายามฝึกหัดปฏิบัติตน และเรียนรู้สิ่งดีงามทั้งปวงอย่างเต็มสติปัญญา พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพการงานในวันข้างหน้า เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเป็นกำลังที่เข้มแข็ง ในการสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกอันถาวรให้แก่ครอบครัว สังคม ตลอดถึงประเทศชาติ

ข้าพเจ้าขอขอบใจและอวยพรให้ทุกท่านทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจการยุวกาชาด ให้มีความก้าวหน้ามั่นคง และยุวกาชาดทุกคนในพิธีนี้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี พร้อมกับประสบแต่ความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมหวังทุกเมื่อทั่วกัน

******************************************

                    ศศิพิชญ์/สรุป
 ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>