งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นายสำเนา เนื้อทอง) และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธาน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

 

 

          สำหรับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ภาคเอกชน เยาวชน ประชาชน ฯลฯ ได้เห็นความหลากหลายและศักยภาพของทรัพยากรไทย  โดยเข้ามาร่วมเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมถึงอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืน ในงานประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. เข้าร่วมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ กว่า ๒๐๐ หน่วยงาน  ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย รวมถึงมีกิจกรรมฝึกวิชาชีพ ในหัวข้อ“จากเฟื่องฟ้าสู่การสร้างโมเดลลดปัญหาสังคม”เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้พันธุ์พืชในชุมชน แนวคิดเรื่องธนาคารพันธุ์พืช การเพาะปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน การเพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชน อาทิ การทำลูกประคบ  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน  การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเป็นอาหาร  เครื่องดื่มหรือของใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ  การแปรรูปเส้นหมี่โคราชเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผัดหมี่โคราช  ยำหมี่โคราช ฯลฯ การผลิตเครื่องดื่มบำรุงร่างกายจากผลไม้พื้นบ้านจากพืชต่าง ๆ เช่น น้ำลูกหม่อน น้ำมะนาว น้ำมะละกอ การทำขนมพื้นบ้าน ได้แก่ ขนมดอกจอก ขนมฝักบัว ขนมนางเล็ด ขนมชั้น ขนมเปียกปูน การแปรรูปเป็นของใช้ เช่น ยาสระผม น้ำยาล้างจานจากพืชริมรั้ว ได้แก่ อัญชัน ใบเตย ฟักข้าว มะกรูด การทำสบู่สมุนไพรจากดาวอินคาและชาดาวอินคา เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน โดยมี นางจินดา บุษสระเกษ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชนและทีมงานเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูทของสำนักงานฯ เป็นจำนวนมาก

 

 

 

ที่มา  :  สกศ.