งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาค ตวอ.

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออก) ที่ชลบุรี โดยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม มีลูกเสือ-เนตรนารี ภาคตะวันออก 8 จังหวัด รวมถึงลูกเสือ-เนตรนารี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าร่วม 6,810 คน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออก) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยมี MR. Joao Zacaras Freitas Soares รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก, เรือโทศตวรรณ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และลูกเสือ-เนตรนารี ภาคตะวันออก 8 จังหวัด รวมทั้งลูกเสือ-เนตรนารี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าร่วมงานชุมนุม

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติให้มีความรู้ รัก สามัคคี

การจัดงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุด

การจัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ในช่วงระยะเวลา 5 วัน นอกจากจะมีลูกเสือ-เนตรนารีของประเทศไทยแล้ว ยังมีลูกเสือ-เนตรนารี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าร่วมงานชุมนุมด้วย นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเพื่อนบ้าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงออกถึงไมตรีจิตของคนไทย จึงขอให้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงออกให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นว่าคนไทยมีความจริงใจ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาความก้าวหน้าเข้มแข็งไปด้วยกัน


MR. Joao Zacaras Freitas Soares กล่าวว่า นับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือในต่างประเทศ และจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลือนสำหรับติมอร์-เลสเต กิจการลูกเสือกำลังเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ มีสมาคมลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นหลักของคณะลูกเสือต่าง ๆ ในประเทศ แต่ติมอร์-เลสเตยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือมากเพียงพอ ดังนั้นในการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือในประเทศไทยครั้งนี้ จึงเป็นทั้งประสบการณ์ที่ดีและแรงบันดาลใจในการพัฒนากิจการลูกเสือของติมอร์-เลสเตต่อไป เพราะการจัดงานชุมนุมลูกเสือจะนำเรามาอยู่ร่วมกัน ทำให้เราได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น เพราะเยาวชนคืออนาคตของพวกเรา

นายชอุ่ม กรไกร ผู้บังคับการค่ายงานชุมนุมลูกเสือภาคตะวันออก กล่าวว่า งานชุมนุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี มีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด รวมถึงลูกเสือ-เนตรนารี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต จำนวนทั้งสิ้น 6,810 คน

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ 2) เพื่อให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 3) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4) เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

Written by อานนท์ วิชานนท์
Photo Credit
กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร