งานชุมนุมยุวกาชาด

จังหวัดสงขลา – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ โดยมีผู้แทนผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้ตรวจราชการ ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกยุวกาชาดและเยาวสตรี และผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 4,000 คน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ โดยกล่าวว่าการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ มีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 2,200 คน เยาวสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,000 คน และคณะกรรมการจัดงาน จำนวน 800 คน รวมทั้งสิ้น 4,000 คน โดยเป็นการจัดแบบอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ค่ายย่อย ประกอบด้วย
  • ค่ายย่อยที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีสมาชิกยุวกาชาดจากจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง  • ค่ายย่อยที่ 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 มีสมาชิกยุวกาชาดจากจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง  • ค่ายย่อยที่ 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 มีสมาชิกยุวกาชาดจากจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล สำหรับเยาวสตรี มีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ซึ่งได้จัดให้อยู่ในแต่ละค่ายย่อยในสัดส่วนที่เท่ากัน


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนในการสร้างความสามัคคี ความปรองดอง ให้เกิดสันติสุขขึ้นในชาติบ้านเมือง จึงได้บูรณาการกิจกรรมยุวกาชาดเข้ากับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้มีการขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำกลุ่มเยาวสตรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภายใต้คำขวัญว่า “สามัคคี ปรองดอง สันติสุข ยั่งยืน”


กิจกรรมภายในค่าย เป็นการบูรณาการในเรื่องการศึกษา สันติสุข สุขภาพ การบำเพ็ญประโยชน์ การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี การเรียนรู้พหุวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่จะนำไปสู่การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อาทิ กิจกรรมกาชาดระหว่างประเทศ กิจกรรมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กิจกรรมหมู่บ้านโลกาภิวัตน์ กิจกรรมประชาคมอาเซียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมยามว่าง เป็นต้น ส่วนสถานที่จัดงานชุมนุมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้ใช้สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ในการอยู่ค่ายพักแรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยความร่วมมือ สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


ในการนี้ คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ มีความยินดีที่ปลัด​ ศธ.ได้ให้ความสำคัญต่อกิจการยุวกาชาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้กิจกรรมเพื่อมนุษยธรรมและความสามัคคีครั้งนี้ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป


ปลัด ศธ. กล่าวแสดงความขอบคุณหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีที่การจัดงานชุมนุมครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาและยุวกาชาดจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการชุมนุมจำนวนมาก รวมถึงเยาวสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้มีโอกาสมาร่วมชุมนุมและทำกิจกรรมร่วมกัน นับเป็นโอกาสอันดีที่เยาวสตรีที่มิได้เป็นยุวกาชาดจะได้พบปะกับยุวกาชาด ได้จัดกิจกรรมร่วมกันและทำกิจกรรมของยุวกาชาดร่วมกัน จะได้แลกเปลี่ยนทัศคติ แนวคิดกับสมาชิกยุวกาชาดผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี สมานฉันท์ปรองดอง มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สามัคคี ปรองดอง สันติสุข ยั่งยืน”


ดังนั้น ผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกคนจึงควรใช้โอกาสอันดีนี้ ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดแก่ตนเอง ตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่ดีงาม ด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร และเอาใจใส่อย่างเต็มกำลังสติปัญญาของแต่ละคน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามอุดมการณ์ของยุวกาชาด และนำไปปฏิบัติทั้งในการดำเนินชีวิต และช่วยเหลือสังคมต่อไป


โอกาสนี้ ปลัด ศธ.กล่าวอวยพรให้การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ ดำเนินไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย ปราศจากปัญหา อุปสรรค บรรลุเจตนารมณ์ตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ และขอให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทั่วกัน


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์​ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
16/8/2557