งานชุมนุมยุวกาชาด และเยาวสตรีภาคใต้

ข่าว ศธ.360 องศา 17 สิงหาคม 2557

 

งานชุมนุมยุวกาชาด และเยาวสตรีภาคใต้

 

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด และเยาวสตรีภาคใต้ ภายใต้คำขวัญ สามัคคี ปรองดอง สันติสุข ยั่งยืนวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ฯ มีผู้บังคับบัญชาและยุวกาชาดจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมชุมนุม รวมทั้งเยาวชนสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมชุมนุมด้วย นับเป็นโอกาสอันดีที่เยาวสตรีที่มิได้เป็นยุวกาชาดจะได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด กับนักเรียนที่เป็นสมาชิกยุวกาชาด ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย  ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญส่งเสริมให้ยุวกาชาดและเยาวสตรีซึ่งเป็นเยาวชน และอนาคตของชาติ ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและด้านการอาชีพ เพื่อให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ปรองดอง มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น เหมือนคำขวัญที่ว่า  สามัคคี ปรองดอง สันติสุข ยั่งยืน”  ดังนั้นผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกคนจึงควรใช้โอกาสอันดีนี้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดแก่ตนเอง ตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งดีงาม ด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร และเอาใจใส่อย่างเต็มกำลังสติปัญญาของแต่ละคน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามอุดมการณ์ของยุวกาชาด และนำไปปฏิบัติทั้งในการดำเนินชีวิต และช่วยเหลือสังคมต่อไป

สำหรับการจัดงานชุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด 2,200 คน เยาวสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,000 คน และคณะกรรมการจำนวน 800 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,000 คน เป็นการจัดแบบค่ายพักแรมซึ่งแบ่งเป็น 3 ค่ายย่อย กิจกรรมภายในค่ายชุมนุมครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการในเรื่องการศึกษาเพื่อสันติสุข สุขภาพ การบำเพ็ญประโยชน์ การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี การเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูถัมภกสภากาชาดไทย และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่จะนำไปสู่การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 

อิชยา/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>