ค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2020


 


       กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องสำหรับค่าครอบครัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันสำหรับค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2020 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ร่วมเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวไปพร้อม ๆ กัน ในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับศิลปะ ตามแนวคิด STE[a+]M Education พร้อมเติมสนุกสนานด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการ ให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพและน่าจดจำสำหรับครอบครัวช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน


       กิจกรรมค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563 ณ บรูคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง รับสมัครจำนวน 30 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 คน) มีค่าใช้จ่ายครอบครัวละ 10500 บาทโดยรับชำระค่าลงทะเบียน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป กรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตามขั้นตอน ดังนี้


1. ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้
2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ติดต่อชำระเงิน จำนวน 10,500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (กรณีมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมค่ายครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)
3. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมสําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และแบบฟอร์มการชําระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มการตลาดและประชสัมพันธ์     โทรสาร 0 2392 0508 (ในวันและเวลาราชการ)
5. ติดต่อสอบถาม และติดตามผลการส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 0 2392 5952 – 5 ต่อ 1119 หรือ 2027 หรือ 0 2392 0508 (ในวันและเวลาราชการ)


 


 


ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา