คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของ สป.ศธ.
https://drive.google.com/file/d/1et7Xv3QI1mqf3Jgt3uHvdlmpl0qsWLCs/view

คู่มือปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุน สำหรับเจ้าหน้าที่
https://drive.google.com/file/d/1eqGwZnQDWWtQ2XkgLa6hY7e4ec3EfxIR/view

คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กศจ
https://otepc.go.th/th/otepc06/news-otepc06/item/3097-2020-08-19-07-26-41.html

คู่มือดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
https://otepc.go.th/th/otepc06/news-otepc06/item/1074-2014-08-04-03-12-18.html

Top