คุรุสภา-สทศ.จับมือจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยคุรุสภาจัดเตรียมงบ ประมาณ กำหนดสมรรถนะ ส่วน สทศ.เป็นผู้ออกข้อสอบ จัดสอบ คาดหวังว่าจะเป็นกลไกหนึ่งในการคัดกรองผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพครู

          (22 ต.ค.62) ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ สทศ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อดำเนินการสร้างข้อสอบ และจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู และเพื่อดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          สำหรับขอบเขตความร่วมมือและหน้าที่ในการดำเนินการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสร้างข้อสอบและการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับ สทศ. เป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการในการกำหนดนิยามสมรรถนะที่มุ่งวัด วิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (job Analysis /Content Validation Surveys) เพื่อยืนยันขอบเขตสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ทำการทดสอบ (Technical Competency) กำหนดลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ และกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบ (Test Specifications) ส่วน สทศ. มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการสร้างข้อสอบ และจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และนำส่งข้อมูลผลคะแนนการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กำหนด ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นกลไกหนึ่งในการคัดกรองผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพครู

Timeline การดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  • เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทำ Test Blueprint โดยประสานความร่วมมือกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • เดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สร้างข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
  • เดือนพฤษภาคม 2563  จะสามารถจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ กล่าวว่า ในการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สทศ. จะดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง คือ ดำเนินการสร้างข้อสอบ และจัดทำคลังข้อสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบ นำส่งข้อมูลผลคะแนนการทดสอบ และสนับสนุน และร่วมดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยการดำเนินการจัดการทดสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของ สทศ. ทั้ง 5 ด้านคือ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการประมวลผล และมาตรฐานการรายงานผลและการนำไปไปใช้

ทั้งนี้ สทศ. มีความพร้อมทั้งการสร้างข้อสอบ และการบริหารจัดการทดสอบ เพื่อให้การดำเนินงานในความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบ เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  ศธ.360 องศา