คุรุสภา ลงนามจัดทำ Mobile Application เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

 width=

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือจัดทำเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านรูปแบบ Mobile Application ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของคุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล และหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภามากกว่าเก้าแสนราย ที่อยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ผลิต ผู้ใช้ครู และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคุรุสภา ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง การดำเนินการดังกล่าว
ภายใต้นโยบาย “คุรุสภาพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู และเป็นหลักประกันให้กับสังคมไทยในการประกันคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน เพื่อให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล เป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 และกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งสู่การเป็น “คุรุสภาดิจิทัล”
การบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ให้ได้รับความสะดวก และมีเครื่องมือสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน ในรูปแบบ Mobile Application ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความนิยมสูงสุดในยุคปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงและคลอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้ใช้งานได้ทุกช่วงวัยในยุคดิจิทัลและสังคมออนไลน์ทุกวันนี้
ผู้ใช้บริการในรูปแบบ Mobile Application ดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1. สามารถเข้าถึงข้อมูล การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแจ้งเตือน
2. การร้องเรียน การแจ้งปัญหา การสำรวจความคิดเห็น และ
3.การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การตรวจสอบสิทธิ์และสวัสดิการ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากหน่วยงานภารรัฐ และความร่วมมือภาคเอกชนที่เข้าร่วม ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกคุรุสภาพึงจะได้รับ
นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด กล่าวว่า บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด (We Build & Operate Co.,Ltd) ผู้ให้บริการที่ปรึกษา ด้านการวางระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน (Application) บนสมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้มีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงการบริการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกผู้ใช้งานให้ได้รับข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีนั้น
ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากมีแนวความคิดในการเพิ่มช่องทาง การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกคุรุสภาซึ่งมีอยู่กว่าเก้าแสนคนเข้าถึงการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่เข้าถึงผู้ใช้งานทุกฝ่ายได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ผ่าน Mobile Application ที่ใช้บน Smart Device ภายใต้การ

 

 width=                 width=