คุรุสภาลงนามความร่วมมือ 7 สถาบันอุดมศึกษา จัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ”


 


          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562  หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ”  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2  โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้ดำเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาครูเกี่ยวกับการผลิต  หนังสั้นให้มีคุณภาพ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา


          เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562  หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการในการผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ เสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนิสิต นักศึกษาครู ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพและเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  ต่อยอดองค์ความรู้ในด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่นิสิต นักศึกษาครู อันจะนำไปสู่กระบวนการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพที่มีคุณภาพ  และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนิสิต นักศึกษาครู


          จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู และนิสิตนักศึกษาทั่วไป ที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และจะมีการประกวดผลงานหนังสั้นรอบสุดท้าย ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex กรุงเทพมหานคร ในวันที่  1 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้


          สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้ ทีมละไม่เกิน 10 คน (สามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) กรณีเป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่น หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสมาชิกภายในทีม ไม่จำกัดคณะสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้


          เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที แต่ละทีมสามารถส่งผลงานหนังสั้นได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านลิงค์ http://bit.ly/kspshortfilmformonline ส่งผลงานโดยการแชร์ผ่านทาง Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th พร้อมแนบกับสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา ของผู้สมัครทุกคน ที่ระบุคณะ สาขาวิชา และชื่อสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ การสร้างสรรค์หนังสั้น หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ มีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี และไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ


          ประเภทรางวัลการประกวด แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท และรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 8 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยเกณฑ์คะแนนการตัดสิน จะพิจารณาจากเนื้อเรื่อง/บท ความน่าสนใจ วิธีนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคคุณภาพการถ่ายทำ


          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th หรือทางเว็บไซต์ http://www.ksp.or.th/ksp2018/ และ Facebook Fanpage : khurusaphaofficial และ khrudee360dofficial (เพจครูดี 360 องศา) 


ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา