คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563


          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ เพื่อประกาศให้สาธารณชนรับรู้และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ        


          สำหรับในปี 2563 นี้ มีบุคคลและนิติบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 8 ราย ดังนี้


                          1. พระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)


                          2. พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)


                          3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย


                          4. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร


                          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์


                          6. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ


                          7. ว่าที่ร้อยตรี จรรยา พาบุ


                          8. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


รายอะเอียดเพิ่มเติม


ที่มา : คุรุสภา