คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับมูลนิธิ Micro:bit Educational Foundation ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Micro bit Educational Foundation 11 10 2562


          เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิ  Micro:bit Educational Foundation นำโดย Mr. Waris Candra ผู้บริหารมูลนิธิ ฯ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหารือด้วย


Micro bit Educational Foundation1 11 10 2562


          สำหรับมูลนิธิ Micro:bit Educational Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร มีพันธกิจหลักเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความสามารถในการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อตั้งโดยกลุ่มองค์กรด้านการศึกษาและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ได้แก่ British Broadcasting Corporation (BBC), British Council, The Institution of Engineering and Technology, Lancaster University, Nominet UK, บริษัท Microsoft, บริษัท Amazon และบริษัท ARM โดยทางมูลนิธิ ฯ ได้พัฒนาสมองกลฝังตัวไมโครบิท หรือบอร์ดไมโครบิท ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาโปรแกรมสูง โดยสมองกลฝังตัวไมโครบิทรองรับการพัฒนาโปรแกรมได้หลายภาษา ซึ่งครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตามรูปแบบภาษาที่ตนเองถนัด โดยแต่ละภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมนั้นมีความยากง่ายแตกต่างกันไป


Micro bit Educational Foundation2 11 10 2562


          ในการหารือครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งผู้แทนมูลนิธิว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญและเริ่มขับเคลื่อนนโยบายที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน โดยในระยะแรกจะเริ่มต้นกระบวนการเรียนการสอน Coding แบบ Unplugged กล่าวคือการสอนโดยปราศจากคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน เข้าใจตรรกะ เน้นการคิดเชิงคำนวณ การเข้าใจและรู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะรับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งมูลนิธิ เพื่อช่วยพัฒนาให้เด็กไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล


****************************************************


เครดิตภาพข่าว: สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

9 ตุลาคม 2562