คุณหญิงกัลยา พร้อมดันส่งออกสินค้าอาชีวะเกษตรเข้าตลาดรัสเซีย หนุนขยายไปยังประเทศอื่น ๆในภูมิภาคในอนาคต

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการความร่วมมือภาคธุรกิจ บรรจุภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรส่งออกประเทศรัสเซีย โดยมี นายบุญเต็ม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพังงา, นายสุพชัย อัมพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา, ผู้บริหารภาคเอกชน, บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เกิดประโยชน์โดยตรงกับตนเองและประเทศ ตลอดจนขอบคุณพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ที่มุ่งมั่นตั้งใจ สร้างและพัฒนา ให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างโอกาส ช่องทางการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ประชาสังคมได้เห็นถึงศักยภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในการเป็นผู้นำการพัฒนาสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมั่นใจว่าจะสามารถขยายผลการนำรูปแบบความร่วมมือด้านการเกษตรไปสู่สถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและประมงแห่งอื่น ๆ ต่อไป

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้สถาบันอาชีวศึกษา ผลิตนักศึกษาออกไปเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ทันสมัย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นหลัก ขณะเดียวกันต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการเกษตรยิ่งขึ้น อย่างเช่นความร่วมมือในการส่งผลผลิตทางการเกษตรไปประเทศรัสเซียครั้งนี้ สามารถต่อยอดให้ วษท.พังงา พัฒนาเป็น HUB ในการส่งออกสินค้าการเกษตรได้ในอนาคต

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เปิดป้ายโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย), ปล่อยปลานิลจิตรลดาบริเวณอ่างเก็บน้ำ, ปลูกต้นชะแมบทอง และเยี่ยมชมพื้นที่การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาอีกด้วย

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
21/11/2564