ข้อมูลกฎหมาย

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

>