คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลกฎหมาย

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

Top