คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ข้อมูลกฎหมาย

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค (ยกเลิกเฉพาะข้อ ๘)

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

Top