คำของบประมาณ ศธ.

ศึกษาธิการ – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงผลการประชุมระหว่างผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. และคณะ เพื่อพิจารณารายละเอียดคำขอและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ของ ศธ. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557ปลัด ศธ. กล่าวว่า ศธ.ได้เสนองบประมาณของ 5 องค์กรหลัก และ 7 หน่วยงานในกำกับ เป็นจำนวนเงิน 576,437 ล้านบาท หรือเพิ่มจากงบประมาณที่ได้รับปี 2557 ร้อยละ 19.40 ซึ่งเป็นไปตามกรอบที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้


ที่ประชุมได้นำเสนอยุทธศาสตร์ในการดำเนินการของ ศธ. 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การสร้างความสมานฉันท์สามัคคี ปรองดองแก่ประชาชน 2) การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม 3) การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ 4) การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความเป็นไทย 5) การปฏิรูปครู โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 6) การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 7) การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย


โดยมีแผนการดำเนินงานปี 2558 ที่สำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ คือ แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และแผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์


2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม คือ แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ และแผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


3. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต โดยมีแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม มีแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม


ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาได้กล่าวในที่ประชุมถึงเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ต้องการให้ ศธ.ดำเนินการโดยมีจุดเน้น 5 กรอบ คือ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การดูแลเรื่องงบประมาณให้เหมาะสมและพอดี การพิจารณาแผนงานระยะสั้นและระยะยาวของ การจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึง และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ อีกทั้งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 8 เรื่อง ได้แก่ 1) การสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3) การพัฒนาศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4) การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 5) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน 6) การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 7) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับอุดมศึกษา 8) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ภายหลังการประชุม หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาได้สรุปผลการประชุมภายหลังการประชุมกลุ่มย่อยที่ต้องการให้ ศธ.ดำเนินการใน 2 ประเด็น คือ 1) ปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ให้เป็นไปตามกรอบที่สำนักงบประมาณกำหนด 2) แยกแผนงานเร่งด่วนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของประชาชน และจัดลำดับความสำคัญ โดยแผนงานเร่งด่วนนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของงบลงทุน เมื่อดำเนินการได้ดังนี้แล้ว ให้นำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เพื่อพิจารณาอีกครั้ง


นอกจากนี้ ขอให้ ศธ.เน้นเรื่องการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในเรื่องที่มีการดำเนินการร่วมกัน และปรับโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการให้เน้นกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การบูรณาการโครงการที่คล้ายกันของแต่ละองค์กรภายใน ศธ.และหน่วยงานอื่น รวมถึงการบูรณาการกับกระทรวงอื่น เช่น แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การวิจัยต่างๆ เป็นต้น เพื่อดำเนินการและใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


ในส่วนของการจัดทำร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาขอให้ ศธ.เร่งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอฝ่ายสังคมจิตวิทยาและหัวหน้า คสช.ให้ทันกับการจัดทำ Roadmap ของฝ่ายสังคมจิตวิทยาในช่วงที่ 2 ตามที่ได้กำหนดไว้ ส่วนเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการของกระทรวง ขอให้ช่วยกันพิจารณาว่าการดำเนินการของ ศธ.มีปัญหา อุปสรรค หรือจะเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไร เพื่อเร่งนำเสนอและนำไปสู่การขับเคลื่อนในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องออกในช่วงเวลานี้ต่อไป


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

24/6/2557