คหกรรม สวนสุนันทา คว้าชัยสุดยอดเชฟไทยแห่งปี

 

     ผศ.ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มร.สส. คว้ารางวัลจากการจัดการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 6” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2017 (TUCC) เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟทั้งในระดับมืออาชีพและระดับเยาวชน ในมาตรฐานการแข่งขันระดับโลก และถือเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คนจากทั่วเอเชีย ซึ่งจัดแข่งขันกันที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทย และบริษัท โคโลญ เมสเซ่ โดยการแข่งขันปีนี้ รางวัล สุดยอดแห่งปี สำหรับทีมที่ทำคะแนนรวมสูงสุด เป็นของทีมจาก มร.สส. ซึ่งเป็นผลมาจากการผลักดันโครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะตามนโยบายของมร.สส. ซึ่งเอตทัคคะหมายถึงความเยี่ยมยอดทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่งมร.สส.ได้กำหนดเป้าหมายเป็นแผนยุทธศาสตร์ไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติในอนาคต

     “คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เลือกสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มานำร่องพัฒนาผลักดันให้เกิดผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม ทั้งต่อผู้เรียน และต่อสาขาวิชา เพราะมร.สส.มีรากฐานเดิมมาจากการเป็นราชสำนักฝ่ายใน ซึ่งวิถีของชาววังข้อหนึ่งคือเรื่องของตำรับอาหารที่ตกทอดมาบางสูตรมีข้อมูลครบ บางสูตรข้อมูลสูญหายไปบ้าง จึงได้สนับสนุนให้อาจารย์ทำการค้นคว้าวิจัยเพื่อรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้นำมาถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงให้เกิดความชำนาญ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดงานในหน้าที่ หรือพัฒนาเป็นอาชีพอิสระได้ เมื่อพัฒนาแล้วก็ได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้เสริมประสบการณ์จากการการจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่จัดภายนอก ซึ่งวิธีการในลักษณะนี้จะได้ขยายผลไปสู่สาขาวิชาอื่นๆต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีแผนจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1ต่อไปอีกด้วย”

     การได้รับรางวัลนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นเครื่องยืนยันว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนของมร.สส.ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียน พัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเอตทัคคะนั้น สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง ผศ.ดร.อาณัติ กล่าว

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/83464