คหกรรม สวนสุนันทา กวาดทุกรางวัลทำอาหารนานาชาติ


          นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันการปรุงอาหารและแกะสลักนานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ในรายการ International Culinary Competition ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี โดยมีประเภทการแข่งขัน 6 ประเภท ดังนี้ การแข่งขันทำอาหารเอเซียนร่วมสมัยใหม่ การแข่งขันทำอาหารริมทางและบรรจุภัณฑ์ การแกะสลักผักและผลไม้ การทำอาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตกชุดฟรีสไตล์ (ประเภททีม 3 คน) การทำอาหารไทยชาววัง และประเภทการแข่งขันทำซูชิ จากการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ผลปรากฏว่า ทีมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลทุกประเภท แบ่งเป็น


          ประเภทเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) และรางวัลคะแนนสูงสุด (โล่รางวัล) รายการ ASIAN MODERN CUISINE (INDIVIDUAL) จากทำอาหารอาเซียนร่วมสมัยใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ จะได้รับโอกาสเข้าร่วมเรียนทำอาหารในหลักสูตร AEC COOKING SCHOOL JURNEY ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม อีกด้วย นอกจากนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (คว้า 2 เหรียญเงิน) จากการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (คว้า 2 เหรียญทองแดง และ1 รางวัลชมเชย) จากการแข่งขันประเภทอาหารริมทางและบรรจุภัณฑ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (คว้า 1 เหรียญทองแดง และ1 รางวัลชมเชย) จากการแข่งขันทำอาหารไทยชาววัง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (คว้า 1 เหรียญเงิน) และประเภททีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (คว้า 1 เหรียญทองแดง) จากการแข่งขันทำอาหารตะวันออกผสมผสานตะวันตกชุดฟรีสไตล์


          อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า ผลการแข่งขันที่นักศึกษาทำได้ในครั้งนี้ ถือว่าเกินความคาดหมาย เพราะคาดหวังไว้แค่เพียงเหรียญทองแดงเท่านั้น อันที่จริง การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายสำคัญที่จะเสริมสร้างประสบการณ์และโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม รางวัลที่ได้ในครั้งนี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพและขีดความสามารถของนักศึกษาและสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี สามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันจากหลายประเทศ อีกทั้งกรรมการตัดสินล้วนแต่เป็นเชฟระดับชั้นแนวหน้าจากประเทศแถบยุโรป และมีเกณฑ์การแข่งขันมาตรฐานสูงกว่าทุกครั้งที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง