ความร่วมมือ ไทย – จีน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก(23 สิงหาคม 62) นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับ Mr. Li Hang รองคณบดีคณะนานาชาติมหาวิทยาลัยชีหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน Mr.WangMuhua รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ Mr.DaiHuapeng ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยซีหนานและ Mr. Li Linzeหัวหน้าฝ่ายบริหารคณะนานาชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ 


 


ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizens : CBSEL) กับมหาวิทยาลัยชีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 รุ่น และกำลังดำเนินการในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน ทั้งนี้ได้มีการเสนอเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership 2019) ในด้านการบริหารจัดการดิจิทัลการเรียนการสอน แบบ Coding และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21


 โอกาสนี้คณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยซีหนาน ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.


            


อิชยา/สรุป


ธนภัทร/ภาพ