ความร่วมมือด้านการศึกษากับรัสเซีย

หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับรัสเซีย
ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายคิริลล์ บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Barsky) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ห้องรับรองจันทรเกษมรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ไทยและรัสเซียมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การที่รัสเซียสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่รัสเซียในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทกว่า 20 ทุนต่อปี ซึ่งเป็นความร่วมมือที่นายกรัฐมนตรีไทยได้หารือกับรัสเซียเมื่อครั้งเดินทางไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ค่าครองชีพของนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อในรัสเซียยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รัสเซียจึงมีแนวทางที่จะจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อดูแลในเรื่องนี้


อย่างไรก็ตาม รัสเซียยืนยันที่จะมอบทุนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการจึงจะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับทุน อีกทั้งมีแนวทางให้ครูแนะแนวแก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับความจำเป็นและการนำภาษารัสเซียไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน เช่น การท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันผู้เรียนภาษารัสเซียในไทยยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัด ในขณะที่สถิติด้านการท่องเที่ยวของไทยพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามาท่องเที่ยวในไทยกว่า 1 ล้านคนต่อปี ทำให้ไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษารัสเซียให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยว เนื่องจากรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนให้เด็กไทยได้เรียนรู้โลกให้กว้างขึ้นและพยายามทำให้เด็กค้นหาความถนัดของตนเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้


การหารือครั้งนี้ ได้นำประเด็นการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา (MoU) ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 มาทบทวน เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ MoU ดังกล่าวให้ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ และมีขอบเขตความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการเยือน ข้อมูลข่าวสาร นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มากขึ้น เช่น ระดับอุดมศึกษา ซึ่งไทยต้องการให้รัสเซียสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ไทยขาดแคลนหรือยังไม่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ สาขาด้านเทคโนโลยี, อวกาศ, วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group) ทั้งสองประเทศต่อไป


นอกจากนี้ รัสเซียมีกำหนดจัดการประชุม ASEAN-Russia University Forum ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ เมืองวลาดิวอสตอค ซึ่งเป็นการประชุมที่น่าสนใจ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาส่งผู้เข้าร่วมประชุมต่อไปเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่า รัสเซียและไทยมีความสัมพันธ์อันดีมากว่า 120 ปี และรัสเซียยินดีให้ความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (MoU) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 นั้น รัสเซียได้ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไทยประมาณ 25-30 ทุนต่อปี และพร้อมให้การสนับสนุนต่อเนื่อง โดยรัสเซียจะจัดส่งรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับทุนเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนไทย เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้วยกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัสเซียพร้อมจะสนับสนุนให้เกิดคณะทำงานร่วม (Joint Working Group) เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกันต่อไป


เอกอัครราชทูตรัสเซียฯ กล่าวด้วยว่า รัสเซียมีความยินดีที่สถานศึกษาของไทยทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเปิดสอนภาษารัสเซีย ทำให้นักเรียนต่างจังหวัดได้เรียนและมีความต้องการที่จะเรียนภาษารัสเซียมากขึ้น และพร้อมจะเตรียมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการสื่อสารภาษารัสเซียให้มากขึ้นด้วย


โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตรัสเซียฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันด้านภูมิศาสตร์ในปีนี้ โดยสถาบันภูมิศาสตร์ของรัสเซียจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแข่งขันสำหรับคนที่เรียนภาษารัสเซีย จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวต่อไปด้วยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
24/7/2559