ความร่วมมือกับสเปน

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนางสาวมาเรีย เดล การ์เมน โมเรโน ไรย์มุนโด (H.E. Ms. Maria del Carmen Moreno Raymundo) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย ที่เข้าแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่ง และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
เอกอัครราชทูตสเปนฯ กล่าวในการหาืืรือครั้งนี้ว่า สนใจในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยสอบถามถึงปัญหาต่างๆ ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ รวมทั้งความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศไทย และยกตัวอย่างการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ซึ่งมีการจัดโครงการฝึกอบรมครูเป็นโครงการนำร่องและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการที่จะนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศไทย รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาสเปน นอกจากนี้ สเปนได้ให้ความสนใจในการส่งเสริมการศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวให้กับสถานศึกษาของไทย จึงได้ขอรายชื่อสถานศึกษาของไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการต่อไป


รมว.ศธ. กล่าวถึงระบบการศึกษาของไทยว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ เรื่องของคุณภาพและระบบการจัดการศึกษาที่ไม่มีการวัดประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อนำมาใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งมีความเห็นว่าระบบการศึกษาควรจะเน้นที่เรื่องของการวัดประเมินผลผู้เรียนเป็นสำคัญ และจะนำไปสู่กระบวนการต่อไป คือการฝึกอบรมครูผู้สอน


นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาไทย คือ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึงภาษาสเปนด้วย ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการวัดผลด้านภาษาที่เป็นมาตรฐาน และการสอนในชั้นเรียนที่เน้นไวยากรณ์มากเกินไป ไม่มีการสอนวิชาสนทนา อีกทั้งจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มากเกินไป ครูผู้สอนมีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอ ทำให้ดูแลและสอนได้ไม่ทั่วถึง ผู้เรียนจึงไม่สามารถใช้ภาษาได้ดีเท่าที่ควร


ทั้งนี้ รมว.ศธ.กล่าวขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจที่จะร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทย และได้ขอความร่วมมือให้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาสเปน เพื่อช่วยออกแบบระบบการฝึกอบรมครูสอนภาษาสเปน รวมทั้งความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการจัดการศึกษาทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับสถานศึกษาของไทยด้วย


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/10/2556